Balloon-Simple-ArrowNon
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header

Welkom text


Algemene voorwaarden  
 
 
Algemeen:
Onder zundappie.nl in deze algemene voorwaarden wordt verstaan Famuro, capelle a/d ijssell
En is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24418420 als waar ook deze voorwaarden zijn gedeponeerd.

Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de rechtsbetrekkingen waarbij zundappie.nl optreedt als leverancier van producten.

Overeenkomst.
De koopovereenkomst tussen zundappie.nl en de koper komt tot stand op het moment dat een bestelling is betaald.
zundappie.nl zal u een orderbevestiging per email opsturen en later een betalingsbevestiging en het tijdstip van verzending
zundappie.nl behoud zich het recht voor de producten die niet binnen tien dagen na het tot stand komen van de overeenkomst zijn betaald, te verkopen aan een andere partij.
Indien het product alsnog na deze tien dagen wordt betaald, zal de levering van dit product onder voor behoud van beschikbaarheid en eventuele prijswijzigingen worden geleverd.

Prijzen.
Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
zundappie.nl heeft het recht prijzen te wijzigingen en is niet verantwoordelijk voor het verkeerd plaatsen van foto’s of prijzen.
Indien de koper zich niet in het land van verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en invoerrechten.
Artikelen die op euro 0,00 staan zijn niet leverbaar

Aanbiedingen.
Alle aanbiedingen van zundappie.nl zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.

Verzendkosten.
Alle prijzen van de artikelen van de website zundappie.nl zijn exclusief verzendkosten.
De verzendkosten (onverzekerd) dus voor eigen risico koper binnen Nederland bedragen voor elk pakket € 7,65 per bestelling tot 10 KG ongeacht het aantal artikelen. wij bieden ook een verzekering aan voor de verzending voor extra kosten koper. Bestelling tot maximaal euro 50 kunnen we als brievenbus pakket verzenden.
Internationale verzendkosten zijn op aanvraag verkrijgbaar bij zundappie.nl
Bestellingen zullen standaard geleverd worden via TNT (Post NL) of DPD/DHL. Eventueel kunnen bestellingen op afspraak worden afgehaald op bovengenoemde vestigingsadres.
LET OP : Indien u om welke reden dan ook wil afzien van uw bestelling, dan dient u binnen 48 uur te reageren via email of telefoon.
zundappie.nl gaat er van uit wanneer u niet binnen deze termijn heeft gereageerd de opdracht bindend is.

Levertijden.
zundappie.nl verzend de bestelde artikelen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling op het opgegeven afleveradres mits de artikelen voorradig zijn of anders overeengekomen is.
Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn.
zundappie.nl zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden als gevolg van het overschrijden van de levertijden. zundappie.nl zorgt voor bezorging per post of verzending naar eigen keuze.
Het eigendom van de producten gaat over bij aflevering zodra de producten betaald zijn.
zundappie.nl is gerechtigd de aflevering in gedeelte na te komen. 
goederen die op nalevering komen vervallen automatisch. 
zundappie.nl hanteert een maximale levertermijn van dertig dagen, onder voor behoud van beschikbaarheid.
Na overschrijding van maximale levertijd is de koper gerechtigd de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden. 
Indien het pakket geweigerd wordt door de te late levering en der halve retour wordt gestuurd naar zundappie.nl zullen deze kosten ten laste van de retournerende partij komen, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.

Manco's
De besteling dient bij aankomst te worden gecontroleerd, Als er iets verkeerd is moet dit binnen 3 werkdagen schriftelijk worden gemeld.

Toevoeging aan eerder gemaakte bestelling.
Aan een bestelling kan iets worden toegevoegt binnen 1 uur na de eerste bestelling.
Toevoegingen kunnen maar 1 mallig gedaan worden. Als de bestelling al reeds is ingepakt of verstuurd kan het niet meer en zijn de verzendkosten gewoon verschuldigd

Garantie.
Op alle nieuwe artikelen aangeboden in de webshop geld een fabrieksgarantie van 1 jaar tenzij anders vermeld.
Geen garantie; Lampen en electronisch goederen die door verkeerd gebruik defekt kunnen gaan.
Op gebruikte artikelen kan geen aanspraak gemaakt worden op garantie.

Indien een artikel niet aan uw verwachtingen voldoet dan heeft u recht op de afkoelingsperiode van 7 dagen volgens de wet "kopen op afstand".
U kan dan het artikel indien in onbeschadigde verpakking en ongebruikt binnen 7 dagen na ontvangst terugzenden aan zundappie.nl.
zundappie.nl is ten alle tijden gerechtigd de geretourneerde artikelen te weigeren als het item of de doos is beschadigd, er onderdelen ontbreken of als daar het vermoeden toe is.
Electronische onderdelen en NOS originele goederen kunnen niet retour genomen worden.
zundappie.nl zal na correcte ontvangst van de goederen het bedrag terugstorten op de rekening van de koper. De kosten voor het retour zenden zijn echter voor de koper.
De verzendkosten die eventueel bij de bestelling zijn gemaakt zijn voor rekening van de koper en worden dus niet vergoed.

Goederen die zijn afgehaald of op een beurs zijn gekocht kunnen niet worden geruild.
Goederen NOS in orginele verpakking kunnen niet retour/geruild worden indien verpakking geopenend is.

Retour sturen van uw goederen, kan uitsluitend na telefonisch contact/overleg.
Bij retour zendingen kan 15% order en behandel kosten in rekening gebracht worden als de verpakking en/of staat van een product niet goed is.
Speciaal bestelde onderdelen, Elektronica delen, Nos delen, cilinders en zuigers kunnen niet (om)geruild en of retour gedaan worden

Communicatie.
Voor misverstanden, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of andere communicatiemiddelen in het verkeer tussen u en zundappie.nl, dan wel tussen zundappie.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en zundappie.nl, is zundappie.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van zundappie.nl.

Overmacht.
zundappie.nl heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder tussenkomst van gerechtelijke macht te ontbinden.
zundappie.nl zal dit schriftelijk aan u mee meedelen, zonder dat zundappie.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan zundappie.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
Diversen. Indien u aan zundappie.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is zundappie.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan zundappie.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
Wanneer door zundappie.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat zundappie.nl deze Voorwaarden soepel toepast.
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met zundappie.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door zundappie.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
zundappie.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden. 

 

 

PRIVACYVERKLARING


Famuro,
Capelle aan den IJssel,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Websites:

Https:/www.zundappie.nl

Https://www.zundappie.com

Http://www.zundappland.nl

Http://www.famuro.nl

Http://www.famuro.com


Famuro verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij, onder andere, verwerken.

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankrekeningnummer

- BTW nummer ( Zakelijke klanten )

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 
Categorie Reden Bewaartermijn
Naam
Adres
Woonplaats
Het goed kunnen verzenden van bestellingen en het goed kunnen communiceren met de klant. Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.
Emailadres Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Trackingen kunnen voorzien door de vervoerder. Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.
Telefoonnummer Het goed kunnen communiceren omtrent vordering en vragen over de bestelling. Telefoonnummers zijn niet verplicht om gegeven te worden hier is de klant vrij in. Maar deze dragen bij aan het goed kunnen bezorgen van bestellingen door onze vervoerders. Zo lang als nodig is om de klant zo goed mogelijk te kunnen helpen.
IBAN, bankgegevens Het kunnen verwerken van bestellingen en eventueel terugbetaling te kunnen doen aan de klant. Bij de betaaldiensten zoals Paypal, Ideal en dergelijke worden geen directe bankgegevens gebruikt. Deze zijn dan niet bij ons bekend maar bij de eerdergenoemde betalingsinstanties, wel zijn klantnamen bij ons bekent. Minimaal de wettelijke termijn van 7 jaar.
Cookies en vergelijkbare technieken Voor het verbeteren van de technische werking en het gebruiksgemak van onze website. Deze kunnen zelf gewist / verwijdert worden door de gebruiker van de desbetreffende computer.
IP-adres IP-adressen worden automatisch opgeslagen bij het bezoeken van alle websites. Deze gegevens zijn nooit gekoppeld aan een naam.  Deze gegevens zijn niet door ons of de klant te wissen of te veranderen.


Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. 
Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. 
Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, 
om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. 
Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, 
neemt u dan contact met ons op via: data@famuro.nl dan verwijderen wij deze informatie. 

Als een bestelling is betaald en verwerkt door ons kunnen wij deze gegevens niet meer verwijderen omdat wij deze wettelijke verplicht zijn te bewaren voor de belastingdienst. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 
Famuro verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van betalingen

Om goederen bij de klant af te leveren

Verzenden van onze nieuwsbrief

Klanten te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren

De mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Famuro verwerkt ook persoonsgegevens omdat wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Bewaring van persoonsgegevens:

Famuro bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 


Pakbonnen: 

Pakbonnen worden alleen intern gebruikt om bestellingen klaar te maken voorverzending. 
Deze en facturen worden niet fysiek verstuurd naar de klant maar via een emailsysteem naar het door de klant opgegeven emailadres. 
Pakbonnen worden bij ons bewaard in een afsluitbare ruimte en zijn niet toegankelijk voor onbevoegden. 
Wij bewaren deze om eventuele gemaakte fouten en dergelijke goed en snel op te kunnen lossen. 
Deze pakbonnen, met adresgegevens, worden in de regel niet langer dan 3 maanden bewaard en worden daarna vernietigd. 
Dit gebeurt met een papiershredder P-4, deze is geschikt voor vertrouwelijke documenten. 

Uitzondering op deze bewaartermijn van pakbonnen zijn na-leveringen. 
Als wij orders niet volledig kunnen versturen maken wij daar na-leveringen van. 
Hiervoor kunnen de pakbonnen langer bewaart worden om de klant alsnog de bestelde onderdelen te kunnen versturen. 
Hiervan stellen wij de klant op de hoogte en deze mag ook zelf aangeven wat hij wenst dat er gebeurt met zijn na-leveringen.

Bewerkersovereenkomsten:

Famuro verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. 
Of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals de belastingdienst. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. 
Famuro blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Denk hierbij aan het overdragen van adresgegevens aan de vervoerder.

 
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

 
Famuro gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. 
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. 
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. 
Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. 
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. 
U kunt uzelf afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen zelf van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. 
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Famuro. 
Daarnaast heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. 
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dataprotection@famuro.nl. 
Wij reageren zo snel mogelijk, binnen vier weken, op uw verzoek. Famuro wil u tevens er op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wij kunnen niet alle gegevens van onze klanten verwijderen omdat wij wettelijke verplichtingen hebben ten opzichte van de belastingdienst.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Famuro neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 
Voorbeelden hiervan zijn onder andere: beveiligde verbinding met onze website en met wachtwoorden beveiligde servers en werkplekken. 
Als u het idee hebt dat gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via data@famuro.nl